Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmeti, organizasyon yapısını güncel duruma adapte etmek, çalışanlarını geliştirmek ve şirketin büyümesi aşamasında yaşanabilecek sıkıntıları yaşanmadan öncesinde çözebilecek şekilde mevcut organizasyon yapısını ve kurum kültürünü geliştirmek isteyen şirketlere yöneliktir. 
Bu hizmet kapsamında yapılan kapsamlı bir süreç analizi, işletmenin  stratejik  hedefleri  doğrultusunda  aşağıdaki gelişim çalışmalarından gerekli olanlar yapılacaktır:

- Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve revize edilmesi
- Tüm yönetici ve çalışanların görev tanımları, yetkinlikleri, rolleri, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve
   revizyonu
- Mevcut yönetim tarzının etkinliğinin test edilmesi ve gerek olursa yeni bir yönetim tarzının şirkete adapte edilmesi
- Mevcut çalışan memnuniyeti, motivasyonu, tatmini ve bağlılıklarının arttırılması veya istikrarlı bir biçimde  
   sürdürülmesine yönelik çalışmaların yapılması
- Kurumsallaşma kültürünün geliştirilmesi
- Yönetici geliştirme programlarının oluşturulması
- Eğitim ihtiyaçları belirlenip ilgili kişilere şirket politikası, kurum kültürü ve vizyonu çerçevesinde eğitimler verilmesi
  ve sonuçlarının ölçülmesi
- Tüm çalışanların verimliliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
Çalışma ortamımızın verimi dışarıdaki rekabette hızımızın garantisidir. Bu nedenle yaptığımız çalışmalarla
     • Organizasyondaki rollerin anlaşılmasını
     • Sorumluluk alanlarındaki çakışan ve/veya boşta kalan alanların belirlenmesini
     • Pozisyonların iş analizlerinin yapılmasını ve ideal iş tanımlarının oluşturulmasını
     • Şirketler bünyesindeki ilgili Bölüm/Birim(ler)in organizasyondaki yerinin, iş süreçlerinin analiz edilmesini ve gelişim alanlarının belirlenmesini ve
     • Kapsamlı iş profillerinin yapılması